Skip to content. | Skip to navigation

Navigation

Personal tools

Steunpunt Economie en Ondernemen

Filed under:
Welkom bij het Steunpunt Economie en Ondernemen! Het Steunpunt adviseert de Vlaamse Overheid over speerpuntclusters, economisch beleid en ondernemen in Vlaanderen op basis van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Welkom bij het Steunpunt Economie en Ondernemen.  Het Steunpunt (STORE) adviseert de Vlaamse overheid met fundamenteel en toegepast onderzoek naar speerpuntclusters, economisch beleid en ondernemen in Vlaanderen.

 

Vlaamse ondernemers het best vertrouwd met bankfinanciering en leasing

Iets meer dan de helft (53%) van de jonge ondernemingen probeerde in 2018 financiering aan te trekken. De gemiddelde onderneming vroeg, over de verschillende financieringsmechanismen heen, om en bij de € 80.000 bijkomende financiering aan, en slaagde er in ongeveer 70% van dit bedrag ook effectief te verwerven. Bijna twee derde van deze financiering werd aangewend voor investeringen.  Dat is één van de resultaten van onze jaarlijks onderzoek naar de financieringsmechanismen en -problemen van jonge ondernemingen in Vlaanderen anno 2018.

Naast de inzet van eigen middelen en de inbreng van familie en vrienden, blijken Vlaamse ondernemers het best vertrouwd te zijn met bankfinanciering en leasing. Ze doen bij het aantrekken van financiering dan ook het vaakst beroep op deze  financieringsbronnen.

Voor starters is het belangrijk dat ze op een vlotte manier toegang tot financiering vinden. Het is dan ook positief om vast te stellen dat uit het onderzoek blijkt dat jonge ondernemingen aangeven dat er van de meest  financieringsmechanismen voldoende aanbod is, en dit aan gunstige voorwaarden. Zo vindt om en bij de 80% van de jonge Vlaamse ondernemers dat de overheid voldoende financiering aanbiedt. Een uitzondering blijkt financiering door Venture Capitalists, waarvan de meeste ondernemers het aanbod als onvoldoende en de bijhorende voorwaarden als ongunstig evalueren.

Sommige ondernemingen  blijken wel meer moeite te hebben dan anderen om hun activiteiten te financieren. Zo blijkt het makkelijker om financiering te vinden voor het opstarten, dan voor het verder uitbouwen van de onderneming. Vooral ondernemingen die aan Onderzoek en Ontwikkeling doen, hebben het nog steeds moeilijk om de nodige financiering te verkrijgen. De toegang tot financiering voor jonge O&O-actieve ondernemingen, die een belangrijke motor vormen voor onze kenniseconomie, blijft dus een belangrijk aandachtspunt.

Naar het rapport 'Financiering van jonge ondernemingen Vlaanderen, anno 2018'

Document Actions

Helft van Vlamingen beschouwt ondernemen in 2019 als een interessante carrièrekeuze

We onderzochten de ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen anno 2019. De studie toont een stabiel en positief beeld van de maatschappelijke perceptie rond ondernemerschap in Vlaanderen.

Meer dan de helft van alle Vlamingen beschouwt ondernemen in 2019 als een interessante carrièrekeuze met hoge status en kent een ondernemer die de voorbije twee jaar een zaak heeft opgericht. Ongeveer 61% van de Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten. Daarnaast heeft 50% van de Vlamingen vertrouwen in eigen competenties om te ondernemen en ziet 40% van hen opportuniteiten om te ondernemen. Ondanks de aanhoudende inspanningen van de Vlaamse overheid,  wordt, in lijn met vorige jaren, bijna de helft van hen tegengehouden door de angst om te falen.

De totale ondernemersactiviteit in Vlaanderen was nooit eerder zo hoog. 12% van de bevolking tussen 18-64 jaar geeft aan bezig te zijn met een eigen zaak op te starten (ontluikend ondernemerschap) of een eigen zaak te leiden die minder dan 3,5 jaar oud is (nieuw ondernemerschap). Tenslotte vertonen de cijfers voor intrapreneurship in Vlaanderen een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, maar liggen ze nog steeds beduidend hoger dan de cijfers voor de jaren 2016 en 2017.

>> Naar het volledige rapport 'Ondernemerschap en ondernemend gedrag in Vlaanderen: situatie 2019'

Document Actions

Analyse van de clustergroei in Vlaanderen

Beleidsrapport 19-010 door Cathy Lecocq en Astrid Volckaert

Beleidsrapport 19-010 door Cathy Lecocq en Astrid Volckaert

Eén jaar na de oprichting van de eerste speerpuntclusters presenteren Cathy Lecocq en Astrid Volckaert de eerste resultaten in Beleidsrapport 'Analyse van de Clustergroei in Vlaanderen':

Begin 2018 tellen de 4 speerpuntclusters Catalisti (chemie en kunststoffen), Flux50 (energie), SIM (materialen) en VIL (logistiek) een 900-tal bedrijven onder hun leden, die samen een tewerkstelling van bijna 200 000 werknemers vertegenwoordigen en een toegevoegde waarde van 26 miljard euro. Ten opzichte van de overeenkomstige cijfers begin 2017, bij de opstart van de speerpuntclusters, is dit een toename van 10% in tewerkstelling en 14% in toevoegde waarde.

Analyses van de periode 2012-2017, dit is vlak voor de aanvang voor het speerpuntprogramma, leren ons dat de totale arbeidsproductiviteit van alle bedrijven van de 4 speerpuntclusters sterker gegroeid is dan de totale arbeidsproductiviteit van de Vlaamse economie (3,5% ten opzichte van 0,5%). Vooral in de industrie zien we een uitgesproken groei van de totale arbeidsproductiviteit van de bedrijven in de clusters ten opzichte van de Vlaamse economie (31,9% ten opzichte van 19,0%). Voor de dienstenbedrijven in de clusters is de totale productiviteitsgroei over de periode 2012-2017 licht afgenomen, maar in mindere mate dan in de Vlaamse economie (-1.2% ten opzichte van -4.1%).

>> Ontdek de volledige analyse in Beleidsrapport 2019-010 - 'Speerpuntclusters in Vlaanderen. Analyse van de clustergroei'

Document Actions

De effecten van agglomeratie-externaliteiten op de locatiebeslissingen van starters in Vlaanderen

Beleidsrapport door Lieselot Baert en Jo Reynaerts

Beleidsrapport door Lieselot Baert en Jo Reynaerts

De filedruk in Vlaanderen neemt al enkele jaren fors toen. De verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum tonen aan dat automobilisten op de snelwegen in de eerste helft van het jaar 2018 vaker en langer stil stonden. Het lijdt geen twijfel dat deze toenemende filevorming in Vlaanderen negatieve implicaties heeft voor de economie. Concreet vinden Baert & Reynaerts dat verkeerscongestie de performantie van ondernemingen doet dalen, terwijl de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een negatieve impact van files op tewerkstelling en investeringen vaststelt. Onderzoek naar de impact van deze negatieve congestie-effecten op de economie is bijgevolg bijzonder relevant voor verschillende actoren zoals overheden en ondernemers. 

In dit onderzoek gaan we na of en in welke mate verkeerscongestie en andere omgevingsfactoren een impact hebben op de vestigingskeuze van startende ondernemingen. Concreet is de locatiekeuze van een beginnend bedrijf één van de meest strategische beslissingen die genomen moet worden; een weloverwogen locatiekeuze kan namelijk mee het succes van een start-up bepalen. De lokalisatietheorie voorspelt immers dat startende ondernemingen de locatie zullen kiezen waarvan verwacht wordt dat deze de grootste winsten zal opleveren. Met dit onderzoek trachten we dus een antwoord te formuleren op de vraag Wat zijn de belangrijkste vestigingsfactoren voor nieuwe ondernemingen in Vlaanderen voor de periode 2010 tot 2015?

>> Ontdek hier het volledige beleidsrapport.

Document Actions

Speerpuntclusters in Vlaanderen: Flanders' FOOD

Beleidsrapport door Cathy Lecocq en Astrid Volckaert

Beleidsrapport door Cathy Lecocq en Astrid Volckaert

De voedingsindustrie is een belangrijke industriële sector in Vlaanderen, en dit zowel in termen van werkgelegenheid als toegevoegde waarde. De voedingsproducerende bedrijven in Vlaanderen en hun rechtstreekse toeleveranciers uit de voedselketen (grondstoffen, ingrediënten, technologische en logistieke actoren) vormen de primaire doelgroep van de speerpuntcluster.

Dit rapport beschrijft de samenstelling en het economisch draagvlak van de speerpuntcluster agrovoeding, Flanders’ FOOD, bij aanvang van de cluster (begin 2018) aan de hand van bedrijfseconomische data van de bedrijven die sinds begin 2018 deel uitmaken van de cluster. 

>> Ontdek hier het volledige beleidsrapport.

Document Actions

  • Last modified 28-05-2018